Kwaliteit en privacy

Kwaliteit
De Urologen Kliniek heeft de kwaliteit hoog in het vaandel staan en een kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd om de patiëntveiligheid te waarborgen.
Jaarlijks houden we een patiënttevredenheidsonderzoek om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren.
Heeft u een tip ter verbetering of een compliment voor ons? Wij horen het graag via contact@urologenkliniek.nl.
U kunt ons ook waarderen op Zorgkaart Nederland of onze vragenlijst downloaden en naar ons mailen of sturen.
Ons kwaliteitsbeleid kunt u hier na lezen.

Privacy
Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en artsen heeft de directie van de kliniek een privacy-protocol op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Kwaliteitswet Zorginstellingen opgesteld. U kunt dit hier downloaden.
Zie tevens ons Privacy Statement op deze website.

Klachten
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in onze kliniek. Wij willen graag dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de assistentes, de uroloog of bij de medisch directeur. Wij leren van uw klachten en observaties om zo in de toekomst nog betere zorg te kunnen verlenen.
Indien u een klacht heeft waarmee onze medewerkers en de medisch directeur u niet naar voldoening hebben kunnen helpen, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. U kunt haar bereiken via klachten@urologenkliniek.nl. Dit klachtenformulier kan u helpen uw klacht te formuleren. Het volledige klachtenreglement kan u opvragen bij de kliniek via dit e-mailadres of via contact@urologenkliniek.nl.

Een klacht indienen
De medewerkers van de Urologen Kliniek doen er alles aan om u als patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in onze kliniek. Wij willen graag dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. Ook kunnen wij van uw klachten en observaties leren om zo in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen. Als u patiënt bent (geweest) kunt u een klacht indienen. Als u geen patiënt bent dan kunt u alléén een klacht indienen namens een patiënt, na zijn of haar schriftelijk toestemming. Als een patiënt overleden is, kunnen directe nabestaanden van een patiënt een klacht indienen. In de meeste gevallen kunnen we het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw behandeling of bezoek een oplossing gezocht worden. Lukt u dit niet goed, heeft u hier hulp bij nodig, of leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot onze interne klachtenfunctionaris van de Urologen Kliniek, telefonisch op 085-0160146 of via klachten@urologenkliniek.nl

De klachtenbemiddelaar en klachtencommissie van de Urologen Kliniek
In het algemeen zal zij naar u luisteren en bemiddelen tussen u en degene waarover u klaagt, bijvoorbeeld door een gesprek tot stand te brengen. U kunt dan uitleggen op welke manier men in uw ogen tekort is geschoten en de betrokken medewerker kan van zijn kant een toelichting geven. Uw klacht kan ook schriftelijk worden behandeld. Indien u dat wenst kan uw klacht via de bemiddelaar aan de betreffende medewerker van de Urologen Kliniek voorgelegd worden met het verzoek om een schriftelijke reactie hierop.
Het streven is om tot een goede oplossing te komen. Uw behandeling in de Urologen Kliniek zal nimmer geschaad worden als u een klacht over de behandeling uit. Indien de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiele klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie kan een onderzoek instellen naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Onze klachtenbemiddelaar zal vragen bij verdere behandeling van uw klacht via de klachtencommissie, op schrift te stellen. U kunt hiervoor ook ons klachtenformulier gebruiken.
Zo nodig verzoekt de Klachtencommissie u om aan de commissie toestemming te geven om uw medisch dossier in te zien. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om uw klacht mondeling toe te lichten. Op basis van haar bevindingen zal de commissie oordelen of uw klacht terecht is of niet. De Klachtencommissie zal in haar verslag een advies uitbrengen aan de directie van de Urologen Kliniek. U krijgt hiervan schriftelijk bericht van de Klachtencommissie.